C$
C$
Mile
Mile
Kia Purchase    Ontario 19-06
Kia Sale    2000 C$ Ottawa 22-06